^

Adatkezelési tájékoztató

2020-05-13 09:59:30

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum a Kórus Spontánusz és az azt működtető Kórus Spontánusz Egyesület (továbbiakban együttesen: Kórus Spontánusz) közös adatkezelési tájékoztatója.

Mindkét fenti esetben az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Leiratkozás az info@spontanusz.hu e-mail címen lehetséges.

 

1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Neve: Kórus Spontánusz Egyesület

Székhelye: 9400 SOPRON, Lővér krt. 7.

Adószáma: 18538658-1-08

Nyilvántartási száma: 08-02-0001950

E-mail címe: info@spontanusz.hu

Honlapjai:www.spontanusz.hu ,https://www.facebook.com/spontanusz/

Megbízott képviselője: Török Krisztina, egyesületi elnök   +36/30/400-2547

2. Fogalom-meghatározások

 • - adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • - adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • - adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 • - adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • - adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja 
 • - adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • - adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
 • - adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
 • - adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • - érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • - hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • - tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri


3. Személyes adatok kezelése, adatbiztonság


3.1 Az irányadó jogszabályok Az Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, mindenkor a hatályos jogszabályoknak (különösen a Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) és a Magyarországon hatályos "a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról" szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.)) megfelelően jár el.


3.2 A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama


3.2.1 Elektronikus, postai, vagy SMS Hírlevél kiküldése

Az adatkezelés célja: A Kórus Spontánusz rendezvényeire, projektjeire való figyelemfelhívás hírlevél kiküldésével.

A kezelt adatok köre: név, postacím, email, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

Az adatok forrása: a http://spontanusz.hu/register.php weboldalon található feliratkozási űrlap.


3.2.2 A Kórus Spontánusz és a Kórus Spontánusz Egyesület tevékenységével kapcsolatos belső kommunikáció

Az adatkezelés célja: A kórus és az egyesület szervezése, működtetése.

A kezelt adatok köre: név, postacím, email, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)


3.2.3 A Kórus Spontánusz Egyesület által szervezett kurzusokra történő jelentkezés

3.2.3.1 Az adatkezelés célja: A kurzus előkészítése, szervezése, kapcsolattartás a kurzus előtt és azt követően is.

A kezelt adatok köre: név, email, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása.

Az adatkezelés jogalapja: a kurzusra vonatkozó szerződés teljesítése, illetve a szerződés előkészítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

3.2.3.2 Az adatkezelés célja: Számlázás.

A kezelt adatok köre: Számlázási adatok.

Az adatkezelés időtartama: Számviteli törvény szerint.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség a Számviteli törvénynek való megfelelés (GDPR 6. cikk (1) c) pont)

Adatkezelő adatközlési joga: az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait könyveléssel megbízott külső cég, könyvelőiroda, adóhivatal, ügyvédi iroda számára, az Érintett jelen előzetes tájékoztatását követően átadhatja.


3.2.4 Bérletek regisztrálása.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a bérlettulajdonosokkal. Amennyiben Ön - az erre a célra rendszeresített űrlapunkon – regisztrál, ezzel tudomásul veszi, hogy az adatait tároljuk annak érdekében, hogy a kapcsolattartást garantálni tudjuk. 

A kezelt adatok köre: név, bérletes évad megnevezése, bérlet sorszáma, email, telefon.

Az adatkezelés időtartama: az adott bérletes évad időtartama, és az azt követő 3 hónap.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

Az adatok forrása: a http://spontanusz.hu/  weboldalon található feliratkozási űrlap.


3.2.5 Bérletek és jegyek átregisztrálása más időpontra / rendezvényre, vagy a vételár visszatérítése.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a bérlet és jegytulajdonosokkal az esetlegesen elmaradó bérletes, vagy bérleten kívüli koncertek, rendezvények előre megváltott bérleteinek és jegyeinek másik időpontra, vagy rendezvényre való átregisztrálásához. Amennyiben Ön - az erre a célra rendszeresített űrlapunkon – kéri az átregisztrálást, vagy visszakéri a bérlete, vagy jegye árát, akkor ezzel tudomásul veszi, hogy az adatait tároljuk annak érdekében, hogy a megfelelő műveletet garantálni tudjuk. Amennyiben Ön - az erre a célra rendszeresített űrlapunkon – azt jelzi vissza felénk, hogy nem tart igényt az átregisztrálásra, és a bérlete, vagy jegye vételárára sem, akkor természetesen nem kezeljük tovább az Ön adatait.

A kezelt adatok köre: név, bérlet sorszáma, email, telefon.

Az adatkezelés időtartama: másik időpontra, vagy rendezvényre való átregisztrálás, vagy jegyár visszatérítése esetén: egy év; ha nem kéri sem az átregisztrálást, sem a jegyár visszatérítését: az Ön válaszát követően 1 hét.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

Az adatok forrása: a http://spontanusz.hu/news/koncertunk-elmarad  weboldalon található feliratkozási űrlap.


3.3 Adatfeldolgozók

Jelenleg nem értelmezhető.


3.4 Adattovábbítás

Jelenleg nem értelmezhető. Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatokat nem kívánja továbbítani.


3.5 Érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. A felvilágosításkérést, a személyes adatok módosítását és törlését az alábbi módon lehet kezdeményezni: e-mail útján az info@spontanusz.hu e-mail címen. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mely az ügyben soron kívül jár el.


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap:http://www.naih.hu

Az Európai Unió más tagállamában élő személyek az adott ország adatvédelmi hatóságához is fordulhatnak.


Hatályos: 2020. május 1. napjától visszavonásig

 

Website Security Test